M-FRIGO / POLITIKA PRIVATNOSTI

Pravila privatnosti

Uvodne odredbe
Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, M-Frigo Servis, vl. Mladen Leš, Dolovska 32 , 10090 Zagreb (u daljnjem tekstu: M-Frigo Servis), kao voditelj obrade osobnih podataka izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti. Politika o zaštiti privatnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.  

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku. Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na jasan i transparentan način te želimo upoznati s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici se mogu u svakom trenutku obratiti M-Frigo Servisu sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovoran je M-Frigo Servis:

M-Frigo Servis, vl. Mladen Leš, Dolovska 32 , 10090 Zagreb, / OIB: 77025586031, e-mail: m-frigo@zg.t-com.hr    

Način prikupljanja i vrste podataka koji se prikupljaju
M-Frigo Servis prikuplja osnovne podatke na sljedeće načine:
1. Izravno od strane samih korisnika na način da ih korisnici sami dostave uz privolu M-Frigo Servis kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik je dužan dostaviti M-Frigo Servisu sljedeće podatke koji su istome potrebni.
a) ime i prezime ili naziv tvrtke ili pravne osobe;
b) adresa;
f) kontakt broj telefona i/ili mobitela;
g) kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa);
2. Iz drugih izvora odnosno od naših partnera ili iz javno dostupnih izvora (primjerice, podaci dostupni uvidom u telefonski imenik i druge javno dostupne servise);
3. Automatski posjetom našoj mrežnoj (web) stranici i aplikacijama, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).
Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku, spremanje preferencija korisnika, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice M-Frigo Servis. Kolačići se također upotrebljavaju za praćenje uporabe interneta i izradu korisničkih profila, a potom za prikaz prilagođenih internetskih oglasa na temelju preferencija korisnika.
Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i dalje može pregledavati web-stranicu M-Frigo Servis. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.
Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika. Također, u navedenu svrhu prikupljamo i obrađujemo sljedeće podatke:
a) podatke o IP adresi;
b) podatke o korištenju pojedinih aplikacija; M-Frigo Servis neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

U koje svrhe se osobni podaci prikupljaju i dalje obrađuju
Osobne podatke M-Frigo Servis prikuplja na temelju privole koju je dao korisnik u jednu ili više točno određenih svrha, kao i u jednom od sljedećih slučajeva.
M-Frigo Servis prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika isključivo u svrhu stupanja u kontakt s korisnikom te za slanje informativnih obavijesti o uslugama M-Frigo Servis i ni za koje druge svrhe.

Izravna promidžba (marketing)
Kontakt podaci korisnika mogu se koristiti za slanje informativnih obavijesti o uslugama M-Frigo Servisa ako je korisnik dao privolu za takvu obradu.
M-Frigo Servis može koristiti kontakt podatke i osobno se obratiti korisnicima čije osobne podatke već posjeduje, na temelju legitimnog interesa za slanje obavijesti o svim relevantnim informacija iz domene rada M-Frigo Servis, koristeći sve dostupne kanale za promidžbu, osim ako se korisnik ne usprotivi takvoj obradi. Pravna osnova za obradu osobnih podataka u navedene svrhe je legitimni interes M-Frigo Servis, osim ako su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koji zahtijevaju zaštitu podataka.
Interne svrhe
M-Frigo Servis koristi određene podatke korisnika isključivo za potrebe vlastitih evidencija, u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika. Primjerice, navedeno uključuje korištenje osobnih podataka u svrhu kreiranja informacija koje zadovoljavaju potrebe i želje korisnika.
Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola korisnika.

Vremensko trajanje čuvanja i obrade osobnih podataka
Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika, M-Frigo Servis je u pojedinim slučajevima obvezan čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) od 6 mjeseci. Protekom zakonskog roka koji obvezuje M-Frigo Servis na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.
Podaci koji se obrađuju temeljem legitimnog interesa M-Frigo Servisa i/ili privole korisnika mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik odnosno kada se korisnik usprotivi takvoj obradi.

Prava korisnika
1. Pravo na pristup osobnim podacima
M-Frigo Servis se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika, koji zahtjev može biti i u obliku elektroničke pošte, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka u koju se obrađuju, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.
2. Pravo na ispravak netočnih podataka
M-Frigo Servis će kao voditelj obrade omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka u svakom pojedinom slučaju kada se utvrdi da prikupljeni osobni podaci o korisniku nisu točni ili je došlo do promjene podataka korisnika.
3. Pravo na brisanje osobnih podataka
M-Frigo Servis će izvršiti brisanje osobnih podataka korisnika u sljedećim slučajevima:
a) kada osobni podaci korisnika više nisu nužni za ispunjenje svrhe obrade, odnosno prestankom svrhe obrade;
b) kada korisnik povuče privolu kao pravni temelj za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka;
c) kada korisnik uloži prigovor na obradu podataka (vidi više pod naslovom Pravo na ulaganje prigovora)
d) kada su osobni podaci nezakonito obrađeni;
e) kada se osobni podaci moraju brisati radi ispunjenja pravnih obveza iz prava Europske unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade podataka;
4. Pravo na ograničenje obrade podataka
Ograničenje obrade osobnih podataka M-Frigo Servis će osigurati u slučajevima kada korisnik osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada M-Frigo Servis više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu M-Frigo Servis.
5. Pravo na ulaganje prigovora
Korisnik ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju M-Frigo Servis će, kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Gdje se osobni podaci obrađuju
Osobne podatke korisnika, M-Frigo Servis obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Pod kojim uvjetima se osobni podaci prosljeđuju trećima
Osobne podatke korisnika i/ili kupaca M-Frigo Servis prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) samo u sljedećim slučajevima:
a) privole korisnika ;
b) radi ispunjenja zakonskih obveza M-Frigo Servisa;
c) kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa korisnika.

Upravljanje privolama
Aktivna uloga korisnika u zaštiti privatnosti ogleda se u davanju privola kao dobrovoljnog, posebno informiranog i nedvosmislenog izražavanja želja ispitanika kojima on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka. Upravljanje privolama podrazumijeva mogućnost da korisnik aktivnom i nedvosmislenom radnjom ovlasti M-Frigo Servis na prikupljanje pojedinih osobnih podataka u jednu ili više svrha (privola ispitanika), odnosno da na jednak način povuče ranije danu privolu radi prikupljanja i obrade osobnih podataka, u jednu ili više svrha.

Kome se obratiti
U slučaju bilo kakvih pitanja o zaštiti osobnih podataka od strane M-Frigo Servis korisnici se mogu obratiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu navedenu u ovoj Politici o zaštiti privatnosti ili pisanim putem na sljedeću adresu:
M-Frigo Servis, vl. Mladen Leš, Dolovska 32 , 10090 Zagreb

Izmjene i dopune Politike o zaštiti privatnosti
M-Frigo Servis zadržava pravo izmijeniti i dopuniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku, bez davanja bilo kakve posebne obavijesti zainteresiranim osobama. Iz navedenog razloga preporuča se svim zainteresiranima da redovito provjeravaju sadržaj web-stranice http://www.m-frigo-servis.hr radi informiranosti oko ažurnog sadržaja ove Politike.

U Zagrebu, ožujak 2022. godine 

About

M-FRIGO, servis ugostiteljske opreme, rashladnih uređaja i kućanskih aparata, vl. Mladen Leš
Dolovska 32, 10090 Zagreb | OIB: 77025586031
Tel. 01/3732 053 ; Fax. 01/3757 470 | Mob. +385(0)98 301 960; +385(0)98 697 039 | +385 (0)95 8888 246 
www.m-frigo-servis.hr | e-mail: m-frigo@zg.t-com.hr | les.mladen@gmail.com